Inteligentní analýza

Základní seznámení s inteligentní analýzou obrazu

Zobrazit produkty

Logo inteligentní analýza obrazu

 

Pro správné vyhodnocení inteligentních funkcí musí umístění kamery a sledovaná scéna splnit následující podmínky:

 • kamera musí být instalována na místě bez vibrací(pozor na sloupy)
 • sledovaná scéna nesmí obsahovat lesklé povrchy (detekce osoby před zrcadlem)
 • sledovaná scéna by měla být dostatečně a rovnoměrně nasvícena (pohyb osob ve špatně osvětleném podchodu, noční režim)
 • monitorované objekty by měly být dostatečně kontrastní vůči pozadí (člověk v bílém oblečení na zasněžené pláni)
 • sledovaná scéna by se neměla příliš rychle měnit (prudké změny světla = falešné poplachy)

 

Základní funkce Inteligentní analýzy

Funkce detekce překročení hranice - inteligentní analýza obrazu IP kamer

Detekce překročení hranice

Funkce detekuje překročení hranice objektem ve sledovaném prostoru ve vybraném směru, v opačném směru, nebo v obou směrech.
Tato funkce může být použita jako elektronický plot, pro hlídání míst se zákazem parkování, se zákazem vstupu apod.

Omezující podmínky - detekce není možná když:

 • sledovaná scéna je velmi špatně osvětlená, je malý kontrast mezi pozadím a osobami
 • osvětlení scény se velmi rychle a často mění (blikající lampa, oranžově blikající semafor)
 • příliš malý úhel mezi pohybem osob a hranicí. Pohyb osob by měl být kolmo na hranici

 

Detekce narušení zóny

Alarm bude spuštěn pokud dojde k narušení hranice vyznačené zóny – v případě že objekt vstoupí do zóny, nebo ze zóny vystoupí. Dále je možné nastavit detekci objektu uvnitř zóny.
Funkce je určena ke střežení míst se zákazem vstupu a nebezpečných míst jako jsou střelnice, nebezpečné jezy, vojenské objekty, trezorové místnosti a serverovny apod.

Omezující podmínky - detekce není možná když:

 • funkci není možné použít v oblastech s velkým množství stromů, v oblastech s rychle se měnícím osvětlením a s nedostatečným osvětlením
 • kamera musí být instalována nejméně 2.8 metru vysoko
 • úhel sklonu kamery by měl být 45°
 • velikost detekovatelného objektu je od 1% po 12% (1/8) velikosti obrazu
 • doba detekce je minimálně 2 sekundy – po tuto dobu se musí objekt vyskytovat v zóně
Funkce detekce natušení zóny - inteligentní analýza obrazu IP kamer

 

Funkce detekce chybějícího objektu - inteligentní analýza obrazu IP kamer

Detekce zapomenutého, nebo chybějícího objektu

Alarm bude spuštěn ve chvíli kdy z vytyčené zóny zmizí sledovaný objekt, nebo se ve sledované zóně objeví a zůstane nehybný objekt. Funkce je určena ke střežení galerií a muzeí, hlídání vzniku černých skládek, hlídání fasády objektu proti znečištění

Omezující podmínky - detekce není možná když:

 • oblast detekce chybějícího objektu může zabírat od 1/50 do 1/3 celkové plochy obrazu.
 • doba detekce je nastavitelná od 3 do 5 sekund
 • oblast detekce nesmí být příliš často a ve velké míře zakrytá (problém s přecházejícími osobami a přejíždějícími auty zakrývajícími hlídaný objekt)
 • pro optimální efektivitu a citlivost detekce musí být hranice oblasti detekce vyznačena co nejblíže okrajům hlídaného objektu

 

Detekce narušení obrazu

Tato funkce detekuje výrazné změny ve snímaném obrazu způsobené externími vlivy jako jsou:

 • příliš tmavý obraz
 • přeexponovaný obraz
 • rozmazaný obraz – nízké rozlišení
 • výrazně změněné barvy
 • zarušení
 • změna scény – odklonění kamery
Funkce detekce narušení obrazu - inteligentní analýza obrazu IP kamer

 

Pokročilé funkce Inteligentní analýzy

Funkce detekce lidské tváře - inteligentní analýza obrazu IP kamer

Detekce tváře

Funkce detekuje ve sledované scéně lidskou tvář. Pokud je tvář detekována – je spuštěn alarm. Použití je například pro kontrolu vstupu do objektů, vstupů do letištních hal, vstupů na nádraží apod.

Omezující podmínky:

 • kamera musí být instalována na místě s dostatečným a stabilním osvětlením
 • instalační výška kamery musí být mezi 2.0m a 3.5m v závislosti na nastavení úhlu záběru kamery a na vzdálenosti detekovaných objektů
 • úhel sklonu kamery by měl být maximálně 15°
 • pro správnou detekci tváře může být tvář otočena maximálně o 30° a skloněna maximálně o 20°

 

Funkce rozpoznání lidské tváře - inteligentní analýza obrazu IP kamer

Rozpoznání tváře

Tato funkce je založena na detekci lidské tváře IP kamerou. Díky pokročilým algoritmům a optimalizovanému SOC čipu dokáže systém extrahovat klíčové aspekty lidské tváře a s vysokou efektivitou rychle prohledávat databázi a porovnávat aktuálně zachycenou tvář s tvářemi uloženými v databázi. Systém podporuje rozpoznání tváře v reálném čase, a to i na více kanálech současně.

Alarm bude vyhodnocen:

 • pokud je procento podobnosti detekované tváře s tváří uloženou v seznamu v nastaveném limitu

 

Rozpoznání registrační značky

IP kamery s podporu funkce rozpoznání registrační značky - SPZ - mohou fungovat i jako autonomní systém rozpoznávání, kdy IP kamera analyzuje obraz a dokáže rozpoznat registrační značky různých států. Po vyhodnocení IP kamera uloží snímek registrační značky do interní paměti, nebo FTP server. IP kamery mají možnost automatického vyhodnocení rozpoznané registrační značky a na základě seznamu povolených, nebo zakázaných značek mohou například aktivovat výstup a otevřít vjezdovou bránu. Ve spojení s IP rekordérem podporujícím inteligentní videoanalýzu je možné využít pokročilých funkcí rekordéru jako je například vyhledávání konkrétního vozidla v záznamu na základě rozpoznané registrační značky a vyvolání odpovídající alarmové akce. Alarmová akce se může lišit na základě zařazení rozpoznané značky do databáze povolených a zakázaných registračních značek a apod.

Funkce rozpoznání registrační značky - inteligentní analýza obrazu IP kamer

 

Funkce rozpoznání osob a vozidel - inteligentní analýza obrazu IP kamer

Rozpoznání osob a vozidel

Funkce IP kamer umožňuje rozpoznání typu objektu - osoby, vozidla, nebo jízdního kola.
Tato funkce může být použita pro hlídání míst se zákazem parkování, se zákazem vstupu osob apod.


Omezující podmínky - detekce není možná když:

 • sledovaná scéna je velmi špatně osvětlená, je malý kontrast mezi pozadím a osobami a vozidly
 • osvětlení scény se velmi rychle a často mění (blikající lampa, oranžově blikající semafor)

 

Detekce vozidel

Tato funkce může být použita pro hlídání míst se zákazem parkování, zákazem vjezdu motorových vozidel

Alarm bude spuštěn když:

 • je zóna narušena vozidlem

Alarm nebude spuštěn když:

 • je zóna narušena osobou
 • je zóna narušena jízdním kolem
 • je zóna narušena motocyklem
Funkce rozpoznání vozidel - inteligentní analýza obrazu IP kamer

 

Funkce rozpoznání osob - inteligentní analýza obrazu IP kamer

Detekce osob

Tato funkce může být použita pro hlídání míst s omezeným přístupem, nebo se zákazem vstupu osob jako jsou manipulační prostory automatických strojů, serverovny, místnosti se zákazem vstupu osob, výjezdy z parkovacích domů, železniční cesty a podobně
 

Alarm bude spuštěn když:

 • je zóna narušena osobou, nebo dítětem

Alarm nebude spuštěn když:

 • je zóna narušena vozidlem
 • je zóna narušena zvířetem
 • je zóna narušena jiným předmětem

 

Počítání objektů

Tato funkce může být použita pro statistické počítání vstupujících a vystupujících osob, projíždějících vozidel apod.

Fubnkce počítání průchodů - inteligentní analýza obrazu IP kamer

 

Funkce detekce davu - inteligentní analýza obrazu IP kamer

Detekce vzniku davu

Tato funkce je použitelná na místech jako jsou náměstí, obchodní centra a podobně. Umožňuje odhadnout vytvoření davu a předpokládat pohyb davu.

Požadavky na sledovanou scénu:

 • stabilní a dostatečné osvětlení.
 • osoby rozpoznatelné zrakem.
 • dostatečně kontrastní scéna.
 • směr pohybu osob by měl být ideálně napříč obrazem. Může se odklánět maximálně o 45 stupňů
 • úhel mezi osou kamery a zemí může být mezi 30 a 60 stupni
 • velikost osoby by měla být minimálně 1%~5% velikosti sledované scény a měla by zabírat mezi 1/5~1/2 detekční zóny.

 

Omezení falešných poplachů pomocí inteligentní analýzy

Inteligentní funkce pomáhají eliminovat falešné poplachy způsobené vnějšími přírodními vlivy jako jsou pohyb větví stromů ve větru, pohyb mraků, sněžení, déšť, čeření vodní hladiny ve větru, pohyb zvěře, blikání světel apod.

 

Omezení falešných poplachů - inteligentní analýza obrazu IP kamer 

 

Funkce omezení falešných poplachů detekcí a rozpoznáním typů objektů 

 

Funkce omezení falešných poplachů detekcí a rozpoznáním osob a vozidel 

 

 

Statistické funkce inteligentní analýzy

Statistiky

Systém může vytvořit multidimenzionální statistický výstup na základě času a databáze tváří, rozpoznaných registračních značek, nebo rozpoznaných objektů. Sloupcový graf - počet detekovaných tváří, objektů, registračních značek v různých časových periodách (denní statistika, týdenní statistika, měsíční statistika, čtvrtletní statistika, vlastní nastavení). Koláčový graf: procentuální zastoupení objektu v dané kategorii (povolený objekt, zakázaný objekt, neznámý objekt).