Základní pokyny pro obsluhu baterií

Výkonnost a životnost baterií mohou být optimalizovány dodržováním následujících zásad.

 • Klesne-li napětí 12V akumulátoru pod 10.5V je nutné jej odpojit a okamžitě dobít, jinak by mohlo dojít k nenávratnému poškození akumulátoru.
 • Klesne-li napětí 6V akumulátoru pod 5.2V je nutné jej odpojit a okamžitě dobít, jinak by mohlo dojít k nenávratnému poškození akumulátoru.
 • Nepoužívejte baterie ve zcela uzavřeném prostředí! Prostor umístění by měl být přiměřeně větrán.
 • Aby jste dosáhli maximální životnosti, nabíjejte baterii ihned po jejím vybití. Ponechání baterie v nenabitém stavu může již po několika dnech způsobit její naprosté znehodnocení, v lepším případě podstatné snížení životnosti a ztrátu kapacity. Nikdy baterie neskladujte ve vybitém stavu! Rovněž doporučujeme aby jste se seznámili s dovolenými hodnotami nabíjecího a vybíjecího proudu a napětí.
 • Dovolená okolní teplota je od -15°C do 50°C, avšak teplota mezi 20°C až 25°C prodlužuje životnost. Toto neplatí pro speciální typy baterií s vysokou teplotní odolností..
 • Pevně utáhněte přípojky / konektory baterie a chraňte ji před možnými nárazy a vibracemi!
 • Doporučená vzdálenost mezi bateriemi je od 5 do 10 mm.
 • Vyvarujte se použití baterií kapacitně odlišných, různého stáří a od různých výrobců, neboť odlišné vlastnosti mohou způsobit poškození baterií nebo zařízení.
 • Mají-li baterie být zapojeny v sérii a dodávat více než 100V, je třeba zajistit správné zacházení, aby jste předešli elektrickému úrazu.
 • Letování není přípustné. Pokud je však takový způsob nevyhnutelný, mělo by být prováděno maximálně po dobu 3 sekund a použito 100 W el. měděné páječky.
 • K dosažení dlouhé životnosti je nutné, aby mezi baterie s celkovým napětím větším než 60 V a zařízením, na/ve kterém jsou umístěny, byl vložen plastový, pryžový nebo jiný izolátor. Rovněž odpor mezi bateriemi a regálem udržujte na hodnotách větších než jeden MegaOhm, kromě toho, že regál ochráníte chráničem, detekujícím přítomnost nežádoucího elektrického napětí.
 • Baterii, která vykazuje odlišnou výkonnost, má poškozený plášť nebo vyteklý elektrolyt, vyměňte!

 

Výstraha

 • Baterie nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm.
 • Udržujte baterie čisté! Otírejte je suchým nebo jemně navlhčeným hadrem! Nikdy nepoužívat oleje, benzín, ředidla, nebo jiná organická rozpouštědla.
 • Nikdy baterie nerozebírejte! Kdyby se stalo, že se dostanete do kontaktu s kyselinou sírovou, umyjte zasažené místo důkladně čistou vodou. Dojde-li k zasažení očí, vypláchněte je pitnou vodou a navštivte co nejdříve lékaře!
 • Při kontrole nebo prohlídce baterií noste gumové rukavice, aby jste se vyhnuli zásahu el. proudem!
 • Nikdy neházejte baterie do ohně!
 • Nezapojujte baterie v blízkosti žádného tepelného zdroje!